Komunitné centrum

                        

Vznik komunitného centra

Komunitné centrum (ďalej KC) vzniklo 01. februára 2015 v rámci Národného projektu Komunitné centrá (ITMS 27120130553) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prevádzkovateľom KC je Obec Veľké Dravce, Školská 240, 985 42 Veľké Dravce - v zastúpení starostkou Mgr. Vierou Rubintovou.

Poslanie komunitného centra
Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania odborných a iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených tak na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni. V spolupráci s Prevádzkovateľom KC a subjektmi verejnej, štátnej správy, resp. organizáciami, ktoré pozitívne ovplyvňujú chod KC nájsť vhodné formy, spôsoby na elimináciu sociálnych rozdielov, minimalizovať negatívne faktory ovplyvňujúce osobnostný rozvoj detí, mládeže a dospelej populácie obce.

Ciele komunitného centra

Ciele KC vychádzajú z hlavného cieľa projektu v zmysle podpory sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na marginalizované rómske komunity (MRK) prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách (KC).
                                                                                                                                              
Umiestnenie komunitného centra
Komunitné centrum vo Veľkých Dravciach je umiestnené v budove kultúrneho domu v strede obce v zrekonštruovaných priestoroch. V tejto budove sa nachádzajú aj priestory terénnych sociálnych pracovníkov a Obecný úrad. Práve lokalita KC – blízkosť budov MŠ, ZŠ a iných inštitúcií v obci zabezpečuje dobrú prístupnosť pre poskytovanie najefektívnejších služieb a aktivít klientom a cieľovej skupine, ktorej sú služby predovšetkým určené.


Ponuka aktivít komunitného centra

- sociálne / pracovné poradenstvo
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie  
- pomoc pri sprevádzaní dieťaťa do a zo školského zariadenia
- preventívne, edukačné, relaxačné aktivity
- záujmová činnosť.

PREVÁDZKA KOMUNITNÉHO CENTRA
- v pracovných dňoch od 7:30 - 15: 30 (viď. Oznamy v priestoroch kultúrneho domu)

Kontakt: kcvelkedravce@gmail.com
 
                                                                                PhDr. Kurčíková, I. - OPPRKC
                                                                               odborný pracovník poverený riadením KCPOMOC V NÚDZI

Žiadame občanov a všetkých dobrých ľudí o solidaritu a pomoc pre rodinu Mariana Š.
Rodina v dopoludňajších hodinách prišla o bývanie v dôsledku rozsiahleho požiaru.
Prosíme občanov, aby pomohli ohrozenej rodine sa vrátiť do každodenného života. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:
Obec Veľké Dravce, telefón/mobil: 047 4373122, 0908 249931,
Komunitné centrum Veľké Dravce, mobil: 0915971563
Ďakujeme!!!


                   AKTIVITY KOMUNITNÉHO CENTRA - AUGUST 2015 


INDIVIDUÁLNE AKTIVITY
- Sociálne poradenstvo/pracovné - podľa potreby
- Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - podľa potreby


SKUPINOVÉ AKTIVITY
Stolný tenis - tréningy
V tréningoch sa bude pokračovať po skončení rekonštrukčných prác
- denne v čase prevádzky - pre mládež a dospelých
- pre deti - žiakov navštevujúcich KC - zverejnené pri vstupe do budovy

Sprevádzanie - sa bude realizovať pre deti nacvičujúce kultúrny program (po dohode so zákonnými zástupcami - aktuálne 

Doučovanie - sa neuskutočňuje počas letných prázdnin, doučuje sa len na požiadanie zákonných zástupcov detí 

Záujmová činnosť - zmena v čase zabezpečovania ZČ - zverejnené pri vstupe do budovy - aktuálne

KOMUNITNÉ AKTIVITY: 
Deň obce
- pomoc pri príprave a organizačnom zabezpečovaní aktivít

Zriadenie Obecného múzea - prebiehajúce

Knižnica - sťahovanie, úprava priestorov

Pracovné činnosti
- rekonštrukcia, skrášľovanie priestorov a okolia OÚ a KD - prebiehajúce

Pracovné činnosti - rozširovanie, rekonštrukcia, skrášľovanie priestorov KC - prebiehajúce                       AKTIVITY KOMUNITNÉHO CENTRA - JÚL 2015

INDIVIDUÁLNE AKTIVITY

- Sociálne poradenstvo/pracovné - podľa potreby.
- Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - podľa potreby.


SKUPINOVÉ AKTIVITY

STOLNÝ TENIS - TRÉNINGY
V tréningoch sa bude pokračovať po skončení rekonštrukčných prác.
- denne v čase prevádzky - pre mládež a dospelých
- pre deti - žiakov navštevujúcich KC - zverejnené pri vstupe do budovy. 

SPREVÁDZANIE - sa bude realizovať pre deti nacvičujúce kultúrny program (po dohode so zákonnými zástupcami - aktuálne

DOUČOVANIE - sa neuskutočňuje počas letných prázdnin, doučuje sa len na požiadanie zákonných zástupcov detí

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ - zmena v čase zabezpečovania ZČ - zverejnené pri vstupe do budovy - aktuálne


KOMUNITNÉ AKTIVITY:
ZÁJAZD DO EGRU
- 2. júl 2015 - uskutočnený 
Dňa 2. júla prežili účastníci zájazdu pekný slnečný deň na kúpalisku v Egri. Ďakujeme vedeniu obce - v mene všetkých účastníkov, že zájazd podporilo.

PRACOVNÉ ČINNOSTI - rekonštrukcia, skrášľovanie priestorov a okolia OÚ a KD - prebiehajúce 


                         

                         AKTIVITY KOMUNITNÉHO CENTRA - JÚN 2015


INDIVIDUÁLNE AKTIVITY
- Sociálne poradenstvo/pracovné - podľa potreby
- Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - podľa potreby


SKUPINOVÉ AKTIVITY
DEŇ DETÍ  - pre mamičky s deťmi  na rodičovskej dovolenke
 - 2. jún 2015 (utorok) 
v čase od 10:00 - 11:00
  (podmienkou je doprovod a účasť rodiča). 
Stretneme sa pred miestnym kultúrnym domom.

DEŇ DETÍ  1. st. ZŠ  -
1. jún 2015 - v spolupráci s pedagógmi ZŠ

STOLNÝ TENIS - TRÉNINGY
- denne v čase prevádzky - pre mládež a dospelých
- pre žiakov navštevujúcich KC v čase záujmovej činnosti

MONITORING/SPREVÁDZANIE - denne - aktuálne

DOUČOVANIE - streda, štvrtok, piatok (po skončení vyučovania) - aktuálne

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ - utorok, streda, piatok (po skončení vyučovania) - aktuálne


KOMUNITNÉ AKTIVITY:
TURISTICKÁ VYCHÁDZKA - 19. jún 2015 - uskutočnená 

PRACOVNÉ ČINNOSTI - rekonštrukcia, skrášľovanie priestorov a okolia OÚ a KD - prebiehajúce

- ZÁJAZD DO EGRU - 2. júla 2015 
Oznam pre účastníkov zájazdu: Miesto a čas odchodu autobusu: kultúrny dom - 07:30 hod..


                          AKTIVITY KOMUNITNÉHO CENTRA  - MÁJ 2015

OZNAM
Vážené dámy, páni, milá mládež a deti!
Komunitné centrum (KC) pripravuje turnaj v stolnom tenise. Prosíme záujemcov, 
aby sa prihlásili v KC, resp. e-mailom na adresu:
kcvelkedravce@gmail.com
Tréningy sú umožnené denne od 7:30 - 15:30 v priestoroch kultúrneho domu.
Za Váš záujem vopred ďakujeme a tešíme sa na spoločné stretnutia.
                                                                                                                           Vedenie KC


INDIVIDUÁLNE AKTIVITY
- Sociálne / pracovné poradenstvo
- podľa potreby
- Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - podľa potreby

SKUPINOVÉ AKTIVITY 
- MONITORING / SPREVÁDZANIE / denne -
aktuálne

- DOUČOVANIE - streda, štvrtok, piatok (po skončení vyučovania) -
aktuálne

- ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ - utorok, streda, piatok (po skončení vyučovania) -
aktuálne

- PREVENTÍVNO - EDUKAČNÁ AKTIVITA / 1. a 2. stupeň ZŠ 
  (Prevencia syndrómu CAN) -
uskutočnená

- PREVENTÍVNO - EDUKAČNÁ AKTIVITA - VMR / 2. stupeň - uskutočnená
     

                    AKTIVITY KOMUNITNÉHO CENTRA  -  APRÍL 2015

INDIVIDUÁLNE AKTIVITY:
- Sociálne / pracovné poradenstvo
- podľa potreby
Ďakujeme občanom, ktorí sa na nás obracajú s dôverou a využívajú naše služby.

SKUPINOVÉ AKTIVITY:
- MONITORING - sprevádzanie / denne - aktuálne  
Monitorovanie školskej dochádzky (prítomnosť dieťaťa - žiaka na vyučovaní) sa realizuje denne v spolupráci s vedením školy a za podpory triednych učiteliek. Aktivity pracovníkov KC sú orientované na monitorovanie, zisťovanie a vyhodnocovanie pravidelnej školskej dochádzky žiakov ZŠ a následnú intervenciu v rodine (zisťovanie príčin neprítomnosti dieťaťa v škole). Monitorovaním prispievame k zlepšeniu školskej dochádzky a znižovaniu počtu vymeškaných hodín žiakov na vyučovaní vrátane motivácie rodičov, resp. zákonných zástupcov detí na plnení rodičovských povinností v zmysle platnej legislatívy.
 
- DOUČOVANIE
- streda, štvrtok, piatok  (po skončení vyučovania) - aktuálne
Tri dni v týždni sa realizujú v priestoroch KC edukačné aktivity - doučovanie detí Aktivity sú orientované na rozvíjanie, skvalitňovanie vedomostí a zručností detí v nadväznosti na školské učivo. Edukačnými aktivitami pomáhame deťom zvládnuť každodenné školské povinnosti a podporovať ich školskú úspešnosť. Veríme, že naša práca bude prínosom v oblasti osobnostného rozvoja detí. Ďakujeme pedagógom a rodičom, že podporujú našu snahu a motivujú deti k doučovaniu.

- ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ - utorok, streda, piatok 
(po skončení vyučovania) - aktuálne
Záujmová činnosť sa realizuje prevažne pre deti - žiakov, ktorí nenavštevujú školský klub a krúžky ponúkané školou. Edukačné - voľnočasové aktivity sú orientované na podporu zmysluplného - pozitívneho využívania voľného času detí. Práce detí z aktivít sú prezentované vo vstupnej hale kultúrneho domu, resp. na nástenkách pred vstupom do priestorov KC. Vyjadrujeme poďakovanie vedeniu školy, že motivujú deti k návšteve záujmovej činnosti v KC a osobitne rodičom za prejavenú dôveru.

- PREVENTÍVNO - EDUKAČNÁ AKTIVITA  / 2. stupeň ZŠ  (20. apríl 2015) - uskutočnená
Vedenie školy podporilo našu iniciatívu uskutočniť aktivitu, ktorá mala preventívno - edukačný charakter. Cieľom aktivity bolo prispievať k rozvoju vedomostí, poznatkov žiakov a k podpore ich sociálnych zručností v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu v súlade s učebným plánom 2. stupňa ZŠ. Aktivity sa zúčastnili žiaci 8. - 9. ročníka ZŠ. Ďakujeme riaditeľke školy za ústretovosť a poskytnutie priestorov vrátane IKT a interaktívnej tabule, taktiež p. učiteľke L. Agóčovej za účasť. Osobitné poďakovanie patrí žiakom za spoluprácu a prejavený záujem pri riešení praktických cvičení. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

- STRETNUTIE SENIOROV 
/ kultúrny dom (28. apríl 2015 - 13:30 hod.) - uskutočnené
POZOR! Zmena termínu stretnutia. Stretnutie so seniormi sa prekladá na 30.04.2015 o 13:30 hod.

- KLUB MAMIČIEK S DEŤMI
 - pripravujeme


KOMUNITNÉ AKTIVITY:
- DEŇ ZEME - 22. apríl 2015 - uskutočnené
Spojením viacerých organizácií v obci (obec, škola, terénni sociálni pracovníci, pracovníci komunitného centra, obyvatelia obce) sa uskutočnila komunitná aktivita za účelom skvalitnenie životného prostredia. Vyčistili sa chodníky v obci, cintorín a okolie Domu smútku, okolie OÚ a kultúrneho domu ale aj turistický chodník smerom na Husinú. Ďakujeme všetkým, ktorým záleží na udržiavaní čistoty našej obce.

MESIAC LESOV / preventívno - edukačná aktivita v spolupráci s lesníkom (24.04.2015) - uskutočnené
V mesiaci apríl, ktorý je označovaný za Mesiac lesov sme pripravili preventívno - edukačnú aktivitu pre dve generácie - dospelých a žiakov ZŠ. Cieľom aktivity bolo upozorniť na to, že les je dôležitou súčasťou prírody a životného prostredia. Pripomenúť význam lesa pre život a zdravie človeka vrátane ochrany a starostlivosti o les a lesné hospodárstvo. Považujeme za potrebné neustále zdôrazňovať kultúrne správanie návštevníkov lesa a prírody a aktívnu ochranu lesnej prírody, zároveň motivovať ľudí k pozitívnemu postoju k životnému prostrediu. Ďakujeme občanom aj žiakom, ktorí sa v doprovode p. učiteľky L. Agóčovej zúčastnili tejto aktivity. Osobitné poďakovanie patrí p. Karolovi Jakabovi z Lesnej správy v Rimavskej Sobote, ktorý prijal naše pozvanie a podelil sa s prítomnými o svoje dlhoročné pracovné a osobné skúsenosti k téme.

- STAVANIE MÁJA  (30.04.2015 o 18:00 hod) - uskutočnené 
Ani v tomto roku sme nezabudli na tradičné podujatie Stavania mája. Obyvatelia obce - deti aj dospelí sa stretli za krásneho slnečného počasia v obecnom parku, aby farebnými stužkami ozdobili strom nazývaný "MÁJ". Pani starostka - Mgr. Viera Rubintová sa prihovorila prítomným a zahájila akciu. Deti a ostatní úačstníci s radosťou ozdobili strom, ktorý sa vztýči v strede obce. Počas podujatia nechýbala dobrá hudba a nálada, deti boli obdarené sladkosťami. Veríme, že o rok sa tu stretneme znovu.

         

            

fotka k clanku
Júl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
meniny má: Daniel

Počasie na Slovensku